ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารย์หนังสือ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst

รายละเอียด : หนังสือ