ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 13th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2018 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ