ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในหัวข้องาน “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 หรือ “RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การจัดงานประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย