ข่าวสาร/กิจกรรม

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( Thailand Research Expo 2018 ) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมสิ่งทอ” ซึ่งมีผลงานจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ผลงาน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 8 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 ผลงาน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ผลงาน ทั้งนี้ได้รับรางวัล ชมเชย จำนวน 10,000 บาท กิจกรรม Thailand Research Expo Award 2018 จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมและเจ้าของผลงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง