ข่าวสาร/กิจกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index

รายละเอียด : หนังสือ