ข่าวสาร/กิจกรรม

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วม
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอ
เชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ www.nrms.go.th
2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 22 กันยายน 2561
3. จัดทำหนังสือนำส่งการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ฉบับ และรายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) ส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

เอกสารแนบ
1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานบูรณาการการวิจัยฯ
2.แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (สำหรับ ผอ.แผนบูรณาการ)

3.แบบสรุปโครงการประกอบแผนงานบูรณาการ (สำหรับหัวหน้าชุดโครงการ/หัวหน้าโครงการเดี่ยว)

4. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 63
5. (ร่าง) Timeline แผนบูร 63

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :

เอกสาร Powerpoint 1

เอกสาร Powerpoint 2

เอกสาร Powerpoint 3

เอกสาร Powerpoint 4