ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เป็นประธานในการประชุม และ นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องสัญจร) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ และผู้ร่วมวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 31 ท่าน