ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th