ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร เข้ารับการคัดเลือก นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานบริการวิชาการของบุคลากรจึงได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นแ ประจำปี 2561 ขึ้น

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด มทร.พระนคร สามารถพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแบบฟอร์มใบสมัคร และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร โทรศัพท์ภายใน 6644