ข่าวสาร/กิจกรรม

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิติ และแผนงานบูรณาการฯ ที่ร่วมกับส่วนราชการอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ไตรมาสที่ 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. ในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx ได้ทาง e-mail: ird@rmutp.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 ไตรมาส4