ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เข้าร่วมถอดบทเรียนนวัตกรรมสิ่งทอ ณ จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนนวัตกรรมสิ่งทอ” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมถอดบทเรียนนวัตกรรมสิ่งทอ รวมทั้งการศึกษาดูงานศูนย์เคลือบผ้า ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหัวฝาย กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน และกลุ่มผ้าทอมือแม่สมบัติพันธ์กิจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา