ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) ภายใต้หัวข้อ “Human Resource Management in Higher Education” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม LA 107 – 108 และ LA 106 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ