ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย น.ส.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1) งานแถลงข่าว และลงนามความร่วมมือ (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.อีสาน) 2) งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (มทร.ล้านนา) 3) งานสัมมนาเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่