ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งวาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย 1) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณวิจัยงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3) การปรับเอกสารแนบท้ายระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พุทธศักราช 2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 4) หลักเกณฑ์การทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562