ข่าวสาร/กิจกรรม

พิธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เรื่อง“การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร