ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 2561

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นอนุกรรมการในการคัดเลือกดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มทร. พระนคร