ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561  ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561