ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/12th

รายละเอียด : หนังสือ