ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ที่ลิ้งเว็บ http://recruit.rmutp.ac.th/?p=2937

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 3  – 23 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th)