ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference

รายละเอียด : หนังสือ