ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nhesse3.udru.ac.th

รายละเอียด: หนังสือ