ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.council-uast.com

รายละเอียด: หนังสือ