ข่าวสาร/กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมให้บริการคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา OTOP

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งที่ปรึกษาเทคโนโลยีจากศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้แก่ ดร.กาญจนา ลือพงษ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร เข้าร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) (กิจกรรม OTOP สัญจร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมการสร้างความรู้และความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. และกิจกรรม STI for OTOP Upgrade Matching โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป ตลอดจนรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี