ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Learning space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม R เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการวิจัยและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้