ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๑ Thailand Quality Education Forum 2019 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/tqed2019/

รายละเอียด : หนังสือ