ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจปัญหาความต้องการ ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ       ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการ       รับบริการข้อมูล คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์      เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเพิ่มช่องทางโครงการบริการสังคม โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจข้อมูลชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม ของพื้นที่องค์การบริหาร        ส่วนตำบลบางครก ได้แก่ ศูนย์จัดการขยะชุมชน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวบ้านบางหอ กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว กลุ่มปักสไบมอญ กลุ่มนวดแผนไทย และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ตลาดน้ำวัดเขาตะเครา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ระหว่างวันที่ 17 – 19  ธันวาคม 2561