ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัย ปีงบ 2562 และแบบฟอร์ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. สรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน ที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยในปี 2561 ทุกโครงการและทุกแหล่งทุน รวมถึงโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในการให้บริการทางวิชาการ จากทุกแหล่งทุน

(แบบฟอร์มที่ 1)

2. สรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2561 (บุคลากรที่มีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัยในปี 2561 ทุกคน)

(แบบฟอร์มที่ 2)

3. คู่มือการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัย

และนำส่งข้อมูลถึง สวพ. เป็นภาพรวมของหน่วยงาน (ไฟล์ Excel) ทาง e-mail: irdrmutp@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562