ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ในสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ในสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้กระบวนการทางวิทชาศาสตร์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index

รายละเอียด: หนังสือ