ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมนุษยดนตรี เอเซียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถแจ้งยืนยันการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ที่ http://bpiconference.bpi.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ