ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร , รองศาสตรจารย์พิเชฎฐ์
กาลามเกษตร์ และ คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้  มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาก 9 คณะ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม จำนวน 68 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่าง ๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน