ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่าย โดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง ๙ แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินงานด้านวิจัย และบริการวิชาการของเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง มาอย่างต่อเนื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ในฐานะประธานเครือข่าย)  ได้กำหนดจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายในครั้งนี้