ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ.จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการทั้งหมด 14 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานจาก 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 5 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 4 ผลงาน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ผลงาน