ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน (The 6 NEu National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) "Educational Innovation for Sustainable Society Development" ) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th หรือ Scan QR Code ในหนังสือ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียด : หนังสือ