ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 The 11th Rajamangala University of Technology National Conference The 10th Rajamangala University of Technology International Conference

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ในหัวข้องาน “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ระหว่างวันที่  24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย

ในการนี้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนักวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มทร.พระนคร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน ทั้งหมด 63 ผลงาน แบ่งเป็น

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 61 บทความ จากนักวิจัยทั้ง 9 คณะ และ 1 สถาบัน  ระดับชาติ 59 บทความ ระดับนานาชาติ 2 บทความ

ผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยเพื่อจัดนิทรรศการ 7 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ มทร.พระนคร ส่งผลงานโครงการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดแสดงอีกด้วย

จากการประชุมวิชาการดังกล่าว มทร.พระนคร ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ และรางวัล Special Award สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม เรื่อง “โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์สำเร็จรูป เพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยั่งยืนที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย” โดย อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัล Special Award สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารสกัดซิลิกาจากใบไผ่ โดย นายฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร และนางสาวศิริวรรณ พรมเกตุจันทร์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี