ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

* ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.

*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 3,000 บาท

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/2GDXlcb