ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์วารสาร

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์วารสาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

  1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
  2. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพในกลุ่มที่ 1 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) สามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสือดังนี้

รายละเอียด : หนังสือ