ข่าวสาร/กิจกรรม

การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดให้มีการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562 นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอ ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 8 ชุด และจัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารที่ครบถ้วนและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น