ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1/2563

14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้าหน่วยงานวิจัย ของทั้ง 9 คณะ รับทราบและเข้าร่วมประชุม โดยสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ ดังนี้

  1. แนวทางปฏิบัติในการทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
  2. รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  3. มาตรการกระบวนการเร่งรัดติดตามรายงานผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดการวิจัย
  4. ปรับแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ข้อที่ 11
  5. การจัดสรรงบประมาณงานกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  6. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  7. การส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  8. สรุปข้อมูลการรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562