ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลิต อุปฐาก นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และนายเกชา ลาวงษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำครองแครงกรอบข้าวกล้องเขียวน้ำนม กรอบเค็ม แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และขนมเม็ดขนุน แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ทั้งนี้ ทาง สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม