ข่าวสาร/กิจกรรม

งานแถลงข่าวมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( Thailand Research Expo 2020 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือก ผลงานเรื่อง การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิตขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ของ ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล และคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( Thailand Research Expo 2020 ) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ซึ่งผลงานวิจัยนี้ อยู่ภายใต้ชุดโครงการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ซึ่งได้รับทุนวิจัยสนับสนุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( สกสว. ) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร