ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. มทร.พระนคร จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สวพ. มทร.พระนคร จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่” ผ่าน Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายในครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย

ทั้งนี้ สวพ. โดย ผอ.ดร.ประกอบ ชาติภุกต์, รอง ผอ.สวพ. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และงานพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ ววน. และทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มทร.พระนคร ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานและความสำคัญของงานวิจัยกับการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย และภาพรวมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ใหม่ของประเทศ รวมถึงบทบาทภารกิจของ สกสว.
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน สวส. ที่สนับสนุนและอำนวยการการถ่ายทอดสด