ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัย มทร.พระนคร รับถ้วยรางวัล Gold Award“งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563, Thailand Research Expo 2020”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมนักวิจัยจากคณะคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก มทร.พระนคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และได้รับรางวัล Thailand Research Expo Aword เป็นถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัลจำนวน 70000 บาท ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2020 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยภายในงานมีการสาธิตการทำขนมไทย ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้และชิมขนม พร้อมขายสินค้าจากผู้ประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือในการผลิตขนมร่วมกับงานวิจัย ซึ่งภายในงาน ถือเป็นเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่าย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากช่วงภาวะโรคระบาด covid-19 และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและผู้จัดนิทรรศการอย่างคับคั่ง