ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง เป็นกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา  เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ปรากฎว่าอยู่ในคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.91