ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)​

มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)​ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง รวมทั้งบุคลากร สวพ. และกองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลำดับต่อไป สวพ.และกองคลัง จะดำเนินการชี้แจงและวางระบบงานที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินงานต่อไป