ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.พระนคร วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการดำเนินการประชุม และ นางสาวนิตินันท์ ศรีสุวรรณ แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา
จากหน่วยงาน 4 คณะ จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 609,658 บาท (หกแสนเก้าพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และมีมติให้สนับสนุนโดยให้เพิ่มเติมปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ