ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการใช้ผลการวิจัยสถาบัน เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทีมนักวิจัย ทั้ง 9 คณะ จึงได้ดำเนินงานส่งข้อเสนอวิจัย ภายใต้กรอบหัวข้อ “รูปแบบการเรียนการสอนในยุค New Normal และการบริหารจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานส่งข้อเสนอวิจัย ภายใต้กรอบหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” และกองนโยบายและแผน ดำเนินงานส่งข้อเสนอวิจัย ภายใต้กรอบหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ทั้งนี้มติคณะกรรมการเห็นชอบต่อ
ข้อเสนอโครงการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณกองทุนเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)