ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

🏘มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

📌 ผู้สนใจสารมารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้

1) วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เว็บไซต์  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01

2) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เว็บไซต์  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01

3) วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles ที่เว็บไซต์  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TIAT

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 096 9454936, 081 670 1121