ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

การอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการจัดอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานการจัดอบรมในครั้งนี้

โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณดนัย เลี้ยงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรม ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 47 ท่าน