ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บรรยายและฝึกอบรม ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สวพ. ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บรรยายและฝึกอบรม ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสสดี วัฒนเมธา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน ดำเนินการบรรยายและฝึกอบรม ในหลักสูตร “การวิเคราะห์ธุรกิจ SMEs ด้วย Business Model Canvas” หลักสูตร “การสร้าง Brand ของธุรกิจ SMEs เพื่อความยั่งยืน” หลักสูตร “การสร้าง Content และ การโปรโมทการขายสินค้าผ่านสื่อ Online” และหลักสูตร “เทคนิคการจัด Display และการถ่ายภาพสินค้า” ในกิจกรรมการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน และผู้รับจ้างงานในโครงการ จำนวน 15 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด