ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และรองฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ Creative Technology for all  ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม โดยมติในที่ประชุมทั้ง 9 มทร. มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการจัดประชุมครั้งต่อไป ณ  มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้